Voorwaarden


1.Algemeen
1.1.Op alle verkoopovereenkosten, offertes, bestellingen en aanbiedingen van Broemie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn te raadplegen op de internetsite van Broemie, www.broemie.nl
1.2.Door het doen van een bestelling ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Broemie behoudt zich het recht voor haar levering- en of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dit geval onverkort van kracht.

2.Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1.Alle aanbiedingen van Broemie zijn vrijblijvend en Broemie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2.Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Broemie. Broemie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Broemie dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.Prijzen en betalingen.
3.1.Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s, inclusief 21% BTW en excl. handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2.Bij vermelding van een incorrecte prijs op onze prijslijst, internetsite, orderbevestiging, factuur of enig ander medium behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De opdrachtgever kan in deze situatie de overeenkomst ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.5.Alle genoemde prijzen zijn exclusief de transportkosten. De transportkosten vermeld op de internetsite gelden alleen voor het transport naar een adres binnen Nederland. Voor het transport naar een adres buiten Nederland hanteren wij afwijkende prijzen die je bij ons kunt opvragen.
3.6.Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Broemie.
3.7.Bij een factuur geldt een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van de factuur. De opdrachtgever verplicht zich bij het plaatsen van een bestelling de vordering binnen deze termijn te voldoen d.m.v. de aangegeven betaalwijze op de factuur.
3.8.Bij overschrijding van de betalingstermijn van de factuur ben je vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de betaling plaatsvindt na aanmaning door Broemie dan ben je een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien Broemie haar incasso uitbesteedt, ben je tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Broemie om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.9.Indien je met enige betaling in gebreke blijft, is Broemie gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.Levering.
4.1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2.Het eigendomsrecht van de geleverde goederen blijft voorbehouden aan Broemie tot je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Broemie verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de Broemie produkten gaat op het moment van de levering op je over.
4.3.De levering van de Broemie motor vindt dagelijks plaats (met uitzondering van het weekend) door ons verzendhuis WSSN in Alphen aan de Rijn. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 werkdag. Als Broemie je betaling heeft ontvangen zal je bestelling diezelfde dag (indien een werkdag) of de eerstvolgende werkdag bij PostNL worden aangeboden.
4.4.De door Broemie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om je bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je ben in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.Recht van retour.
5.1.Voor zover niet anders aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourgoederen worden geretourneerd. De verzend-/administratiekosten voor het retourneren van artikelen kunnen niet bij Broemie verhaald worden.
5.2. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

6.Offertes.
6.1.Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2.Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding, behoudt Broemie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3.Mondelinge toezeggingen verbinden Broemie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.Afbeeldingen en specificaties.
7.1.Alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Broemie gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.Bestellingen/communicatie.
8.1.Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Broemie, danwel tussen Broemie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Broemie, is Broemie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Broemie.

9.Aansprakelijkheid.
9.1.Broemie is niet aansprakelijk voor letsel, directe schade of gevolgschade veroorzaakt met en/of door produkten welke door Broemie zijn geleverd aan derden. Elke verantwoordelijkheid van het gebruik van de produkten is geheel voor rekening van de ontvanger van de geleverde produkten. Elke overige aansprakelijkheid van Broemie, in- en buiten rechte, zullen zijn gemaximeerd tot de in de factuur genoemde koopsom m.b.t. het produkt in casu geleverd door Broemie.
9.2.De verpakking waarin de bestelling wordt verzonden mag niet zonder toestemming van Broemie worden hergebruikt. Voor het hergebruik van deze verpakking zonder uitdrukkelijke toestemming accepteert Broemie geen aansprakelijkheid.

10.Overmacht.
10.1.Broemie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2.Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Broemie. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. Broemie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Broemie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
11.1.Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2.Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Broemie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zuid-Holland kennis, tenzij Broemie er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

12. Copyright
12.1. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Broemie. De illustraties, foto’s en teksten zijn eigendom van Broemie.

If you want to read these General Conditions in English please send an e-mail to info@broemie.nl.

Bedrijfsgegevens
Broemie
www.broemie.nl
info@broemie.nl
KvK: Rotterdam 27338857