Algemene produktinformatie
Betaal- en verzendinformatie

Broemie Groot
Broemie Klein

Filmpjes en foto's
Klantreacties
Welke maat moet ik kiezen?

Startpagina | Uitleg | Voorwaarden | Privacybeleid | Contact | Mail ons | Gastenboek | Links

 Winkelmandje | Bestelling verzenden

loopmotor / loopfiets / loopscooter voor peuters van 1, 2 en 3 jaar. - Voorwaarden


1.Algemeen
1.1.Op alle verkoopovereenkosten, offertes, bestellingen en aanbiedingen van Broemie zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing. De voorwaarden zijn te raadplegen op de internetsite van Broemie, www.broemie.nl
1.2.Door het doen van een bestelling ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Broemie behoudt zich het recht voor haar levering- en of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3.Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dit geval onverkort van kracht.

2.Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1.Alle aanbiedingen van Broemie zijn vrijblijvend en Broemie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2.Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van je bestelling door Broemie. Broemie is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Broemie dit mee binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3.Prijzen en betalingen.
3.1.Alle genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief 21% BTW en excl. handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2.Bij vermelding van een incorrecte prijs op onze prijslijst, internetsite, orderbevestiging, factuur of enig ander medium behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De opdrachtgever kan in deze situatie de overeenkomst ontbinden door dit per e-mail kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
3.5.Alle genoemde prijzen zijn exclusief de transportkosten. De transportkosten vermeld op de internetsite gelden alleen voor het transport naar een adres binnen Nederland. Voor het transport naar een adres buiten Nederland hanteren wij afwijkende prijzen die je bij ons kunt opvragen.
3.6.Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan je bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van bankrekening van Broemie.
3.7.Bij een factuur geldt een betalingstermijn van 5 dagen na ontvangst van de factuur. De opdrachtgever verplicht zich bij het plaatsen van een bestelling de vordering binnen deze termijn te voldoen d.m.v. de aangegeven betaalwijze op de factuur.
3.8.Bij overschrijding van de betalingstermijn van de factuur ben je vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien de betaling plaatsvindt na aanmaning door Broemie dan ben je een bedrag van tien euro aan administratiekosten verschuldigd. Indien Broemie haar incasso uitbesteedt, ben je tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste 15% van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Broemie om in plaats daarvan de daadwerkelijke gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.9.Indien je met enige betaling in gebreke blijft, is Broemie gerechtigd de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

4.Levering.
4.1.Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2.Het eigendomsrecht van de geleverde goederen blijft voorbehouden aan Broemie tot je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Broemie verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de Broemie produkten gaat op het moment van de levering op je over.
4.3.De levering van de Broemie motor vindt dagelijks plaats (met uitzondering van het weekend) door ons verzendhuis WSSN in Alphen aan de Rijn. De levertijd bedraagt in de meeste gevallen 1 werkdag. Als Broemie je betaling heeft ontvangen zal je bestelling diezelfde dag (indien een werkdag) of de eerstvolgende werkdag bij PostNL worden aangeboden.
4.4.De door Broemie opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om je bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je ben in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.Recht van retour.
5.1.Voor zover niet anders aangegeven, heb je na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn te retourneren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourgoederen worden geretourneerd. De verzend-/administratiekosten voor het retourneren van artikelen kunnen niet bij Broemie verhaald worden.
5.2. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product is gebruikt en/of is beschadigd of niet in de originele verpakking wordt geretourneerd.

6.Offertes.
6.1.Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2.Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding, behoudt Broemie zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3.Mondelinge toezeggingen verbinden Broemie slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.Afbeeldingen en specificaties.
7.1.Alle gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de internetsites van Broemie gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

8.Bestellingen/communicatie.
8.1.Voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen jou en Broemie, danwel tussen Broemie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Broemie, is Broemie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Broemie.

9.Aansprakelijkheid.
9.1.Broemie is niet aansprakelijk voor letsel, directe schade of gevolgschade veroorzaakt met en/of door produkten welke door Broemie zijn geleverd aan derden. Elke verantwoordelijkheid van het gebruik van de produkten is geheel voor rekening van de ontvanger van de geleverde produkten. Elke overige aansprakelijkheid van Broemie, in- en buiten rechte, zullen zijn gemaximeerd tot de in de factuur genoemde koopsom m.b.t. het produkt in casu geleverd door Broemie.
9.2.De verpakking waarin de bestelling wordt verzonden mag niet zonder toestemming van Broemie worden hergebruikt. Voor het hergebruik van deze verpakking zonder uitdrukkelijke toestemming accepteert Broemie geen aansprakelijkheid.

10.Overmacht.
10.1.Broemie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2.Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Broemie. Alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3. Broemie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Broemie gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.Toepasselijk recht/bevoegde rechter.
11.1.Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
11.2.Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Broemie en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zuid-Holland kennis, tenzij Broemie er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

12. Copyright
12.1. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Broemie. De illustraties, foto’s en teksten zijn eigendom van Broemie.

If you want to read these General Conditions in English please send an e-mail to info@broemie.nl.

Bedrijfsgegevens
Broemie
www.broemie.nl
info@broemie.nl
KvK: Rotterdam 27338857

Privacybeleid Broemie

Wij respecteren de Wet Algemene Verordening Gegevens (AVG) en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Als je een bestelling bij ons plaatst, vragen wij je om een aantal persoonlijke gegevens welke nodig zijn om de door jou geplaatste bestelling op correcte wijze uit te voeren. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor een correcte bedrijfsvoering. Uiteraard zullen wij altijd uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de door jou verstrekte persoonlijke gegevens. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je gebruiken en hoe wij hiermee omgaan.

Persoonsgegevens

Als je bij ons een bestelling plaatst, vragen wij je om de volgende persoonsgegevens, welke nodig zijn om je bestelling uit te voeren:

 • Naam, adres en – indien van toepassing - het (aflever)adres.
 • E-mail adres
 • Telefoonnummer (alleen indien je dit invult)
 • Gegevens welke je bij het open veld, onder opmerkingen, zelf invoert.

Indien je een account aanmaakt in onze webwinkel (niet verplicht), beschikken wij ook over je:

 • inlognaam in onze webwinkel (je wachtwoord kunnen we niet lezen).

Als je hebt betaald, beschikken wij over je

 • betaalgegevens

Bij het aanmelden op onze nieuwsbrief, ontvangen wij de volgende persoonsgegevens van je:

 • Naam
 • E-mail adres

Waarvoor worden je persoonsgegevens gebruikt

Wij verwerken je persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor jij ze hebt verstrekt:

 • Het op correcte wijze afhandelen van je bestelling en om je op de hoogte te houden over de voortgang van je bestelling
 • Voor een adequate bedrijfsvoering voor ons (denk hierbij bijvoorbeeld aan een juiste facturatie, het koppelen van je betaling aan een bestelling en het adresseren van je pakketje)
 • Indien je jezelf hebt aangemeld op onze nieuwsbrief: om je op de hoogte te houden van updates en nieuwe producten.
 • Persoonlijk account:
  Maak je een persoonlijk account aan in onze webwinkel, dan worden je gegevens bewaard en veilig opgeslagen op de secure server waar onze webwinkel op draait.
  De informatie die wordt opgeslagen is:
 • je naam
 • je (aflever)adres
 • je e-mail adres
 • je telefoonnummer (indien opgegeven)
 • je betaalgegevens
 • je loginnaam (je wachtwoord wordt versleuteld opgeslagen en kunnen we niet lezen)
 • je IP-adres


Voordeel van het aanmaken van een account is dat je bij een volgende bestelling niet opnieuw weer al je gegevens hoeft in te vullen en de status van je bestelling zelf kunt volgen. Een account aanmaken in onze webwinkel is overigens niet verplicht. Je kunt er zelf voor kiezen om wel of niet een account aan te maken.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte persoonlijke gegevens nooit zomaar door aan derden. Wij doen dit alleen wanneer dit echt nodig is om je bestelling op behoorlijke wijze af te handelen.

 • Zo kunnen wij bij verzending van je bestelling je Naam en adres of afleveradres doorgeven aan de vervoerder.
 • Maken wij bij gebruik van i-Deal betalingen gebruik van een derde partij.

Wanneer je gegevens echt aan derden worden verstrekt zorgen wij er (met een overeenkomst) voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook zullen jouw gegevens verwijderd moeten worden zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of toegestaan is. Denk hierbij aan een verzoek van Justitie. Wij zijn dan wettelijk verplicht hieraan mee te werken.

Gastenboek

Heb je een reactie geplaatst in ons gastenboek? Houd er dan rekening mee dat het gastenboek openbaar is. Wil je niet langer in het gastenboek staan? Stuur ons dan een e-mail. We zullen je bericht dan verwijderen.

Veilige online verzending van je bestelling

Je bestelling wordt via onze veilige https:// verbinding versleuteld naar ons verzonden en veilig opgeslagen.

Onze webhost

Onze webwinkel draait op een beveiligde server in een beveiligd datacenter. Van onze webhost hebben wij een verwerkersovereenkomst ontvangen waarin duidelijk wordt aangegeven dat zij er alles aan doen om onze webwinkel veilig te houden. Mocht het onverhoopt nodig zijn dat onze webhost werkzaamheden in onze webwinkel verricht, dan is via de verwerkersovereenkomst geregeld dat eventuele privacy gevoelige informatie veilig is en er niets mee wordt gedaan.

Internetsites van derden

Op onze website staan links vermeld naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij omgaan met persoonlijke gegevens.

Bewaren, verwijderen of wijzigen van je persoonlijke gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk nodig is.


 • Indien je een account hebt aangemaakt in onze webwinkel, kun je door middel van inloggen in je account zelf je gegevens aanpassen of verwijderen. Heb je hier hulp bij nodig, neem dan, bij voorkeur per e-mail, contact met ons op.
 • Afmelden op onze nieuwsbrief? Klik dan op de link in de laatste nieuwsbrief die je van ons hebt ontvangen en je wordt automatisch afgemeld. Lukt het niet? Stuur ons dan een e-mail, dan zullen wij je naam en e-mail adres verwijderen van onze nieuwsbrief.
 • Geen account, maar wil je toch je persoonlijke gegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen, neem dan ook contact met ons op.

Bij een verzoek om verwijdering van je gegevens dien je er rekening mee te houden dat wij voor onze administratie een wettelijke bewaarplicht hebben en gegevens in onze administratie dus pas kunnen verwijderen als de bewaartermijn is verlopen.

Indien wij geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, vertellen wij je altijd waarom. Je kunt er echter van op aan dat wij je gegevens niet langer bewaren dan nodig is conform de wettelijke regelgeving.

Let op: in verband met de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, worden deze – om te voorkomen dat je gegevens bij onbevoegden terecht komt - alleen verzonden naar het bij ons bekende adres. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren met je ID of paspoort. Je BSN-nummer en/of paspoortnummer mag je dan doorhalen.

Vragen of klachten?

Heb je vragen over ons privacybeleid of ben je het niet eens met de wijze waarop wij met je persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op.

Komen wij er samen met jou niet uit, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Aanpassen privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid aan te passen, maar zullen dit alleen doen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Cookies

Als je onze webwinkel voor de eerste keer bezoekt, krijg je de melding dat onze website gebruik maakt van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat via de beveiligde server – waar onze webwinkel op draait – op jouw systeem (laptop, pc, telefoon of tablet) wordt geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistische doeleinden.

Functionele cookies worden – net zoals bij de meeste webwinkels – gebruikt voor een correcte werkwijze van het winkelmandje.

Cookies voor statistische doeleinden gebruiken wij voor het analyseren van onze website. Statistieken die wij bijhouden zijn: het aantal hits op onze website, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken en waar de bezoekers vandaan komen, via het ip-adres. Deze statistieken houden wij bij via Google Analytics. Persoonlijke gegevens of adresgegevens worden niet opgenomen in deze statistieken.

Maak je gebruik van de diverse sociale media via onze website (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Google+), dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op het door jou gebruikte systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie- en privacybeleid!

Cookies uitschakelen

Je kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van je browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende browser. Houd er dan wel rekening mee dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Laatste wijziging: 07-05-2018


Alle weergegeven prijzen in EURO. Prijzen zijn inclusief BTW .

Powered by winkeltjes.net
Een product van CompanyOnNet Webdesign & Internet Services

Sitemap

                                       Broemie Kvknr. 27338857 - BTWnr. NL170655660B01 - Mesdagstraat 27, Den Haag - tel.nr. 06 23737699 (bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 12)